bewustwording, bezieling en leiderschap

Jongeren uit de 21ste eeuw zijn de toekomst

Op 11 oktober 2011 ben ik naar een expertmeeting geweest met de titel: 'Hoor je mij over het onderwerp communiceren met jongeren uit de 21e eeuw'. Een van de gastsprekers was Jeroen Boschma, schrijver van de boekjes 'Generatie Einstein' en 'Ik ook van jullie'. Zijn verhaal was zeer interessant, vooral om inzicht en begrip voor de belevingswereld van jongeren uit de 21ste eeuw te krijgen. Hoe ze denken en waarom ze doen wat ze doen. Maar vooral, om vanuit dat begrip met hen te kunnen communiceren. Daarnaast ben ik voornamelijk in deze jongeren geïnteresseerd omdat ze denken en doen vanuit een heel ander bewustzijn. Maar daarover later meer, nu eerst iets meer over de nieuwe generatie en enkele typerende voorbeelden.

De nieuwe generatie
De jongeren van de 21e eeuw, beter bekend als de Generatie Einstein en de Generatie Freud zijn generaties die enerzijds wordt afgespiegeld als vertroeteld, verwend en gewend hun zin te krijgen (genot, gemak, gewin). Dit is overigens een typering die afkomstig is van mensen uit de voorgaande generaties die vanuit het perspectief van hun behoeften, waarden, normen en denkbeelden een indruk hebben over de nieuwe generaties. Anderzijds zijn de jongeren uit de nieuwe generaties ambitieus en weten ze wat ze willen. Ze doorzien manipulerende communicatie en zijn zelfverzekerd, idealistisch en optimistisch. Ze zijn gewend met veel informatie om te gaan en het Internet is voor hen de plaats om informatie uit te wisselen en de online community's zijn de plaatsen waar ze elkaar ontmoeten.

Echtheid en fans
De essentie van het verhaal van Jeroen Boschma is dat jongeren uit de 21e eeuw dwars door je heen kijken en manipulatie, oneerlijkheid, onechtheid en onrechtvaardigheid direct doorzien. Hij had een aantal prachtige voorbeelden vanuit reclamewereld, "oh, en denken ze dat ik dat product ook ga kopen omdat ze een beroemde sporter een paar miljoen geven om te zeggen dat het goed is!". Een ander prachtig voorbeeld dat Jeroen Boschma gaf was als een bekend A-merk jongeren goed betaalde om via Hyves en Facebook hun merk en producten te promoten het dikwijls gebeurde dat deze jongeren bloggen: A-merk 'X' betaalt mij dit bedrag om te zeggen dat het een goed product is. In plaats van een stimulering van het koopgedrag, had deze marketingactie een averechts effect: het merk werd door jongeren, die via Internet communiceren, niet gekocht voornamelijk omdat ze de manipulatie hadden doorzien. Dat is ook de reden dat veel marketingbureaus met hun handen in het haar zitten, het gebruikelijke schreeuwen hoe goed je bent, werkt bij jongeren uit de 21e eeuw niet.

Niet alleen in marketingwereld zit men met de handen in het haar, ook onderwijsinstellingen (kunnen ook een merk zijn) hebben het moeilijk met deze jongeren. Toch zijn er merken die het uitstekend doen. Hoe komt dat nu? Merken die het goed doen zijn merken met een eigen identiteit en visie, bijvoorbeeld Apple. Dergelijke merken zijn 'echt' en krijgen fans. Fans die vanuit zichzelf zeggen dat het een goed merk met goede producten is en oh wee, kom niet aan hun merk. Zo had Jeroen ook voorbeelden van scholen (ROC's) die inderdaad de koers omgooien, een eigen koers varen, een eigen visie hebben en volgen om vanuit die authenticiteit hun instelling neer te zetten met als gevolg dat de leerlingen 'fans' van de school worden. Ze zijn er trots op dat ze daar onderdeel van zijn.

Merken met identiteit
Wat blijkt, is dat deze jongeren fan zijn van sterke merken. Dat zijn merken met een eigen identiteit. Merken met een ziel, merken die duidelijk maken waarom ze bestaan, merken die tot stand zijn gekomen doordat de bedenkers, de creators achter het merk een eigen visie hebben, eigenzinnig zijn en hun eigen manier volgen. Ze zijn daarin authentiek. Hier zie je ook weer die transparantie terugkomen. Doe maar gewoon, doe maar zoals je bent. Dat dit hele marketingtheorieën en communicatie strategieën overhoop haalt, is voor mij duidelijk. Deze jongeren zijn namelijk geen doelgroep meer die gelooft dat een product goed is omdat een beroemdheid het gebruikt. Die misleiding wordt door deze jongeren doorzien.

Identiteit en intentie
Blijkbaar gaat het erom dat een merk een sterke eigen identiteit heeft. Dat is de basis van waaruit gecommuniceerd kan worden en waarop deze jongeren besluiten om een toegewijde 'fan' te worden. Identiteit hangt nauw samen met echtheid en de intentie waarmee gecommuniceerd wordt.
De intentie waarmee dingen worden gezegd en gedaan blijkt namelijk enorm belangrijk te zijn. Deze jongeren kijken immers dwars door je heen. Alles wat onecht is, wordt dus direct doorzien. Opmerkingen zoals 'dat is goed voor je', of 'dat is goed voor je algemene ontwikkeling' worden daarom niet gelooft. Alsof je niet zonder zou kunnen, pffff. Het gaat er bij deze jonge mensen dus niet om hoe iets wordt gezegd, maar wat en waarom iets wordt gezegd. Het gaat om de intentie waarmee je iets zegt en ze doorzien het wanneer je iets anders zegt dan dat je eigenlijk bedoelt. Zeg dus maar gewoon eerlijk wat je bedoelt. Communicatie wordt hiermee duidelijker en transparant. Dit geld niet alleen voor communicatie, maar ook voor hoe je jezelf gedraagt. Doe je jezelf anders voor dan dat je bent, dan word je doorzien. Ben dus maar jezelf en doe dus maar zoals je bent.

Van Peter Robbemond, een sprekend voorbeeld van een jongeman uit de 21e eeuw, kreeg ik nog twee mooie aanvullingen die ik met zijn toestemming heb opgenomen. Peter geeft aan dat de nieuwe generatie oprecht goed wil doen en dat dit van merken en anderen ook wordt verwacht. Deze paar woorden zeggen heel veel. Oprecht goed willen doen zegt veel over het hebben van ambities, een duurzame instelling en het zegt veel over een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Voor mij is dit wederom een uiting van hoger bewustzijn met bijbehorende waarden. Het tweede aspect dat Peter aanreikte gaat over de voorgaande generatie. Deze generatie gedraagt zich naar de jongeren uit de 21e met het denkbeeld 'ouder = wijzer' en daardoor kunnen ze moeilijk begrip opbrengen voor de denkbeelden, inzichten en ambities van de jongeren uit de 21e eeuw. Voor mij betekent dit dat de voorgaande generatie de impuls krijgt om los te komen van 'oude' overtuigingen en denkbeelden en zich open stelt voor wat de jongeren uit de 21e eeuw te vertellen hebben. Peter geeft met zijn inbreng een verdere invulling aan wat ik noem het hogere bewustzijn van jongeren uit de 21e eeuw en hieronder ga ik daar op verder op in.

Sociaal emotionele intelligentie
Blijkbaar is na 2000 een nieuwe generatie geboren en hebben de kenmerken van de generatie Einstein zich verder ontwikkeld. Volgens Jeroen Boschma zijn kinderen van een jaar of 10-14 in grote mate sociaal emotioneel intelligent. Ze kijken echt dwars door mensen heen en ze zijn enorm invoelend. Een prachtig voorbeeld gaat over een tienjarig meisje dat precies wist te vertellen wat haar moeder over een bepaald onderwerp denkt, voelt en doet. Ook wist dit meisje exact te vertellen wat haar moeder zou zeggen wat ze over dat bepaalde onderwerp denkt, voelt en doet, waarbij duidelijk werd dat wat haar moeder denkt, doet en voelt afwijkt van wat ze erover zegt. Navraag bij haar moeder bevestigde wat het tienjarige meisje al had aangegeven. Voor mij een sprekend voorbeeld, waaruit blijkt dat het invoelend vermogen van deze kinderen hoger is dan van de voorgaande generatie.

Een ander interessant aspect was het volgende: men vroeg deze jonge kinderen van wie ze liever een cadeautje krijgen, van mamma of van oma, en het ging om hetzelfde cadeautje. Alle kinderen gaven unaniem aan 'van oma'. Op de vraag waarom van oma, antwoorden ze als mama een cadeautje geeft, dan is het om iets goed te maken, of om iets gedaan te krijgen, en als oma een cadeautje geeft, dan is het omdat ze ons gewoon lief vindt. Voor mij een sprekend voorbeeld waaruit blijkt dat deze kinderen onomkoopbaar zijn. Ze zijn integer en onvoorwaardelijk. Ze doorzien voorwaardelijkheid (wat zich soms uit als manipulatie) en laten zich hierdoor niet inpalmen.

Waarden voor de toekomst
Generatie Einstein wordt door sommigen uit de voorgaande generaties als onbegrijpbaar en onhandelbaar getypeerd. Een algemene opvatting over deze jongeren was dat alles wat er met hen misgaat, natuurlijk aan hen ligt. Vanuit een overzichtsperspectief zou je kunnen zeggen, de voorgaande generaties hebben wat te leren. Jongeren van de 21e eeuw zijn geen probleemjongeren. Probleemjongeren bestaan niet. Dit zijn de opvattingen van mensen uit de voorgaande generatie die blijkbaar moeite hebben om deze jongeren te begrijpen. Ze passen immers niet in het oude nog altijd allesoverheersende beeld en daarmee wordt tevens een generatiekloof veroorzaakt.
Jongeren uit de 21e eeuw zijn weliswaar jonge mensen, maar met een intrigerende wijsheid en bewustzijn. Uit de genoemde voorbeelden zijn de volgende waarden op te sommen die de nieuwe generatie typeert: eerlijk, authenticiteit, transparant, oprecht, invoelend, tolerant, onvoorwaardelijk en saamhorig. Voor mij zijn dit waarden en eigenschappen die passen bij een bepaald niveau van bewustzijn.

Bewustzijn en missie
Wat ik hierboven al even noemde is dat in mijn beleving jongeren uit de 21e eeuw, de generaties vanaf 1985, handelen vanuit een heel ander bewustzijn. Wat mij namelijk opvalt, naast het verschil in behoeften, zijn vooral ook andere waarden en denkbeelden. Kortom, een ander bewustzijn. Aangezien mijn dagelijkse bezigheid is om mensen te inspireren en te begeleiden naar een hoger niveau van bewustzijn, intrigeert dit onderwerp mij, vooral met betrekking tot de zogenaamde generatie Einstein en de generatie Freud die daarna is gekomen.

Voor deze jongeren gaat het erom dat iemand (of een merk) vanuit een eigen identiteit communiceert. Dat personen en merken echt zijn, een Ziel en een reden van bestaan hebben. Dit laatste is overigens iets wat voorheen een missie werd genoemd, een missie van een bedrijf geeft aan waarom dat bedrijf bestaat en hoe dat bedrijf bijdraagt aan de maatschappij. Zo vreemd is het dus eigenlijk niet.

Blijkbaar wordt echtheid en identiteit nu al op jongere leeftijd een belangrijk aspect. Tijd om hierover even door te mijmeren. Als voor deze jongeren identiteit van andere personen en merken belangrijk is, dan zegt dat tegelijkertijd iets over henzelf. Ze hebben de intentie om echt te zijn en te zijn zoals ze zijn. Als ze het belangrijk vinden dat een merk een Ziel heeft, dan geeft dat volgens mij aan dat zij zelf echt willen zijn en zelf ook bezield willen zijn. Met andere woorden, ze hebben de intentie om vanuit hun Ziel te leven.

Voor mij geeft dit dan de verklaring dat ze van die prachtige waarden hebben, dat ze onechtheid en manipulatie verafschuwen. Ze zijn zo goed op hun Ziel afgestemd, dat ze leven, denken en doen van uit hun ziel en een groot invoelend vermogen hebben. En wellicht hebben doen ze dit zonder dit bewust te weten, het is immers heel gewoon om dit te doen, om zo te zijn.

Merken dienen een reden van bestaan te hebben? Merken dienen dus nuttig te zijn en ergens toe te dienen. Als ik die gedachte doortrek, dan komt al snel de vraag op: Waarom zijn deze jongeren geboren? Wat is hun reden van bestaan? Wat komen ze ons leren?

Groei van bewustzijn
In mijn visie maak ik graag het vergelijk met het zaaien van bloemen en of levensmiddelen. Als je zaden plant, is het belangrijk dat ze in de juiste voedingsbodem worden gezaaid en de juiste voeding krijgen om tot wasdom te komen. Zodanig dat het mooie bloemen geeft om van die schoonheid te genieten en zodanig dat het goede levensmiddelen geeft om onszelf te voeden.
Daarnaast geeft 1 zaadje, geplant in de juiste voedingsbodem en voorzien van de juiste voedingsstoffen, een veelvoud aan zaden. Van datgene wat je hebt, krijg je onder de juiste omstandigheden dus meer.

Zaad van hoger bewustzijn
De jongeren van de 21e eeuw hebben de eerder beschreven waarden hoog in het vaandel staan. Ik beschouw deze waarden als uitingen van hoger bewustzijn (spiritueel bewustzijn) en daardoor deze jongeren als het zaad voor dit bewustzijn. In potentie hebben zij de waarden en overtuigingen die leiden tot een hoger bewustzijn, een bewustzijn dat in de evolutie tot een betere maatschappij een belangrijke rol speelt. Met een betere maatschappij bedoel ik in deze context, meer saamhorigheid, meer onvoorwaardelijkheid, meer eigenheid en authenticiteit, meer eerlijkheid en meer gelijkwaardigheid.

Er worden zoveel van deze jongeren geboren, dat er blijkbaar heel veel hoger bewustzijn is en wordt gezaaid. Je kunt zeggen dat ze zijn geboren om de voorgaande generaties te leren om ook met dat bewustzijn te leven. Het is dus aan ons, de voorgaande generaties, om dit te (h)erkennen en ervoor te zorgen dat de juiste voedingsbodem en voedingsstoffen beschikbaar zijn om deze potentie van dit mooie bewustzijn tot wasdom te laten komen en zich te laten vermeerderen. Dat vraagt van ons de intentie om deze jongeren op een juiste manier te benaderen en daarbij passend met hen te communiceren. En om oprecht de intentie te hebben te leren leven met de waarden die voor de nieuwe generatie heel gewoon zijn. Tegelijkertijd zijn deze intenties een uiting van een goede voedingsbodem.

Als de voorgaande generaties die intentie hebben, is de eerste stap gezet en dan zullen deze jongeren onze leermeester zijn. De leermeesters naar meer authenticiteit. De synergie die zichtbaar wordt, is dat de weg naar authenticiteit betekent dat mensen uit de voorgaande generaties worden geconfronteerd met hun tegenwerkende overtuigingen, denkbeelden, behoeften en waarden en deze obstakels mogen onderzoeken, doorleven en oplossen. De nieuwe generatie heeft geen behoefte aan zekerheid en waardering, ze weten wie ze zijn, ze hebben immers een eigenheid en een sterke identiteit. Ze hebben grote ambities die zijn gefundeerd op die prachtige waarden en ze streven naar zelfontplooiing.

Toekomst
De aanwezigheid van potentieel hoger bewustzijn wil niet automatisch zeggen dat dit bewustzijn tot wasdom kan komen. Potentieel bewustzijn kan tot bloei komen door het te (h)erkennen en op de juiste wijze te voeden. Als toekomst betekent 'hoger bewustzijn'getypeerd zoals hierboven geschreven, dan zijn deze jongeren ons voorbeeld en wijzen zij ons de weg naar een volgend niveau van bewustzijn. Een bewustzijn wat ik hierboven heb getypeerd met vele woorden, maar wat met in een woord kan, namelijk LIEFDE.

Meer over de jongeren van de 21e eeuw lees je in 'Generatie Einstein 3.0' van Jeroen Boschma en Inez Groen. 

© 2011

mail door naar een vriendreageer naar Marcus persoonlijk

Klik hier voor alle inspiratie