bewustwording, bezieling en leiderschap

De boodschap van de Y-Generatie

Generatie Einstein

De Y-Generatie, een generatie die ook wel 'generatie Einstein', wordt genoemd, betreft jonge mensen van 15-30 jaar die nu een beroepsopleiding volgen en op de arbeidsmarkt komen. Zelf ben ik met mijn geboortedatum (1966) een lid van de X-Generatie, een generatie met totaal andere behoeften, waarden en denkbeelden. Het lijken twee los van elkaar staande generaties, alleen zo zwart wit kun je het niet stellen. Bij mijzelf herken ik bijvoorbeeld elementen van de X-Generatie, vooral in mijn loopbaan in loondienst, en sinds een aantal jaren (als zelfstandig ondernemer) elementen van de Y-Generatie.

Mijns inziens heeft alles te maken met een ontwikkeling van bewustzijn en heeft elke generatie daarin een bepaalde rol en verantwoordelijkheid. In dit bericht wil ik daar op ingaan om vanuit mijn zienswijze inzicht en stof tot nadenken te geven, waardoor de X en de Y-Generatie elkaar beter gaan begrijpen en beter kunnen samenwerken.

Als je op Internet gaat zoeken vindt je veel informatie over de generaties van de vorige eeuw. De geboortegolfgeneratie (1945-1961), de X-Generatie (1962-1977) en de Y-Generatie (1978-1994). In dit bericht ga ik niet diepgaand in op de diverse generaties en waarin deze van elkaar verschillen. Wilt u daarover meer weten dan zijn er voldoende (online) bronnen om die informatie te vinden. In dit bericht ga ik in op de samenhang en de boodschap van voornamelijk de X en Y-Generatie.

De X- en Y-Generatie
De X-Generatie is over het algemeen individualistisch ingesteld en bezig met carrière maken; in vele gevallen om waardering te krijgen. En dan komt de Y-Generatie! Een nieuwe generatie met totaal andere behoeften.

De Y-Generatie is een generatie die enerzijds wordt afgespiegeld als vertroeteld, verwend & gewend zijn hun zin te krijgen en tegelijkertijd competitiegericht zijn, waarbij ze graag waardering ontvangen voor hun bereikte prestaties. Het verdient de opmerking te schrijven dat deze voorgaande typering afkomstig is van mensen uit de X-Generatie die dus met het perspectief van hun behoeften en denkbeelden een indruk heeft over de Y-Generatie.
Anderzijds wordt de Y-Generatie getypeerd doordat ze weten wat ze willen, manipulerende communicatie doorzien, zelfverzekerd, idealistisch en optimistisch zijn, gewend zijn met veel informatie om te gaan, zelfvertrouwen hebben en vooral worden gestimuleerd door sfeer en zelfontplooiing. Het Internet is voor hen de plaats om informatie uit te wisselen en de online community's zijn de plaatsen waar ze elkaar ontmoeten. Voor deze generatie zijn belangrijke waarden: sociaal, samenwerking, delen en zelfontplooiing. Aan de behoefte van relaties is voorzien en netwerken en online community's worden gebruikt om in hun eigenlijke behoefte te voorzien om samen te werken, kennis te delen en zichzelf te ontplooien.

Elke generatie heeft klaarblijkelijk zo zijn eigen behoeften en waarden (waarheden). Opvallend is dat de verschillende generaties het behoeftepatroon volgen, zoals Maslow die heeft beschreven in 'de behoeftepiramide van Maslow' (primaire levensbehoeften, zekerheid, sociale contacten, waardering en zelfontplooiing).

Evolutie
Opvallend is dat de geboortegeneratie niet precies wist om te gaan met de X-Generatie en nu staat de X-Generatie voor eenzelfde dilemma. Wie is de Y-Generatie en hoe gaan we ermee om? Op het moment dat je niet weet hoe met een nieuwe generatie om te gaan, kun je zeggen dat er iets is veranderd in het bewustzijn van de nieuwe generatie. De oorlogsgeneratie (1928-1944) was bezig met overleven en primaire levensbehoeften en de geboortegeneratie (1945-1961) was bezig met zekerheid (bestaanszekerheid en financiële zekerheid) en sociale contacten (familie) als belangrijkste drijfveer; dat is natuurlijk best te begrijpen als WOII net voorbij is.

Begrijpt de X-Generatie de Y-Generatie eigenlijk wel? Stel, je hebt een sterke behoefte aan waardering van anderen en een gevoel van zelfverzekerdheid. Je streeft dit doel na door het maken van carrière, het bereiken van status en zichtbare uitingen van een succesimago (grote lease auto, hoog inkomen en levensstandaard). Kun je jezelf dan voorstellen dat er mensen zijn die niet direct de behoeften hebben aan waardering door anderen?

Transformatie en groei door eerdere generaties zorgt ervoor dat een volgende generatie een stap verder kan komen. De geboortegolfgeneratie heeft het fundament gelegd voor de X-Generatie en de X-Generatie voor de Y-Generatie. Daar waar een bekende uitspraak van de X-Generatie was 'kennis is macht', is een typisch principe van de Y-Generatie 'kennis delen is vooruitgang'. De Y-Generatie heeft hele andere principes, waarden en denkbeelden (behoeften) dan de X-Generatie. Deze verschillen en tegenstellingen zijn de basis voor vooruitgang en groei.

Mensen uit de Y-Generatie kunnen in een omgeving, die vooral wordt gedomineerd door de X-Generatie, worden teleurgesteld op het moment dat niet of onvoldoende aan hun behoeften wordt voldaan. Hierdoor kan een terugval ontstaan, waardoor een zogenaamd compensatiegedrag ontstaat. Dit is bijvoorbeeld een waarderingzoekend en zekerheidzoekendgedrag centraal staan, waarbij financiële en materiële zaken ineens belangrijk worden. Het is dus enorm belangrijk voor de Y-Generatie om te voorzien in hun behoeften van zelfontplooiing en het zal duidelijk zijn dat zowel de X als de Y-Generatie hier invloed en verantwoordelijkheid in hebben.

Bewustzijn
Als je het hebt over verandering van bewustzijn, dan zou je kunnen concluderen dat de Y-Generatie een hoger bewustzijn heeft dan de voorgaande generaties. Immers, je komt pas aan de behoefte zelfontplooiing toe op het moment dat aan je behoeften aan waardering door anderen en de behoeften aan (externe) zekerheid is voldaan. Je kunt dus zeggen dat elke nakomende generatie een hoger bewustzijn heeft dan de voorgaande generatie. Een evolutie van bewustzijn door de generaties heen.

Merk op dat hoger bewustzijn niet betekent 'beter' bewustzijn. Wat ik ook nog wil toevoegen is dat je kunt spreken van een generatiebewustzijn en individueel bewustzijn. De hele X-Generatie wordt in een hokje geplaatst met de generalisering zoals die hierboven is gedaan. Ook de X-Generatie heeft leden die een hoger bewustzijn hebben (ontwikkeld) en die zullen zich inzetten om de X- en Y-Generatie dichter bij elkaar te brengen.

Als je kijkt naar de verschillende tijdsfaseringen van de generaties, wie is dan de generatie die is geboren vanaf 1995? Zijn dit de kinderen die een voorbeeld zijn om echt authentiek te zijn en in overeenstemming met je ware essentie? Is dit de generatie die liefde, onbaatzuchtigheid en saamhorigheid hoog in het vaandel heeft staan en die een nog diepere impact op de evolutie van bewustzijn heeft? De drijvende kracht van evolutie is namelijk liefdes en eenheidsbewustzijn.
Is er een universele drijfveer naar hoger bewustzijn, naar een maatschappij waar liefde, vreugde en saamhorigheid centraal staan? Mijns inziens 'JA'.

Zelfontplooiing
Om aan de behoefte van zelfontplooiing te voldoen moet worden voldaan aan de onderste vier behoefteniveaus van Maslow. Er wordt dan voldaan aan de behoefte aan primaire levensbehoefte, iets wat in onze maatschappij haast vanzelfsprekend is. Er wordt dan voldaan aan de behoefte aan zekerheid. Zekerheid wordt dan ontleend aan interne factoren, zoals het geloof in eigen kunnen, en niet meer aan externe factoren, zoals een 'vast contract' of een 'gevulde bankrekening'. Er wordt dan voldaan aan de behoefte aan veiligheid en geborgenheid en er zijn allerlei sociale contacten en vriendschappen. Er wordt dan voldaan aan de behoefte naar waardering. Waarderingzoekendgedrag naar waardering door anderen heeft plaatsgemaakt voor zelfwaardering en zelf-acceptatie.

Om aan deze behoeften te voldoen is het noodzakelijk dat de motivatie ontstaat tot introspectie en zelfinzicht. Deze motivatie kan ontstaan vanuit het besef dat leven vanuit authenticiteit gemakkelijker, met meer vreugde & enthousiasme en voldoening gaat.
Zelfontplooiing gaat over weten wie je echt bent en je eigen talenten kennen, ontwikkelen en benutten om datgene te doen waar je passie ligt. Passie kun je omschrijven als een activiteit verricht uit liefde en met aandacht, waarin je de tijd vergeet. Hoe weet je nu of je iets met passie doet? Eigenlijk is dat heel eenvoudig, je voelt het. Het geeft je het gevoel verbonden te zijn met je ziel. Vandaar dat er uitspraken zijn in de Nederlandse taal, zoals 'met hart en Ziel' en 'met Ziel en zaligheid'.

Zelfontplooiing gaat dus over authenticiteit en spiritualiteit. En dat is wat de Y-Generatie ons vertelt en laat zien:

Wees authentiek, weet wat je wilt en volg je gevoel!

De boodschap van de Y-Generatie
Wat wil de Y-Generatie de voorgaande generaties leren? Door nu alle (voor)oordelen even aan de kant te zetten en eens van perspectief te veranderen kun je een aantal constateringen doen.
De voorgaande generatie heeft het fundament gelegd voor de nakomende generatie. En de nakomende generatie stimuleert het verhogen van het bewustzijn van de voorgaande generatie. Daar waar de twee generaties elkaar overlappen ontstaat zogenaamde ruis, dat wil zeggen een zekere mate van 'elkaar niet begrijpen' en dus handelen vanuit bekende gewoontepatronen. Communiceer dus met elkaar. Communicatie en de drijfveer om 'elkaar te begrijpen', brengt de verschillende niveaus van bewustzijn samen. Immers, het zijn de verschillen die leiden tot vooruitgang. Het bewustzijn van de verschillende generaties is erop gericht het maatschappelijk bewustzijn te verhogen en te transformeren naar: saamhorigheid, delen, samenwerken, acceptatie & respect en transparantie. We kunnen dus leren van de huidige(en toekomstige) generaties.

De Y-Generatie heeft een boodschap die je, vanuit mijn beleving, kunt samenvatten:

  • Vertrouw erop dat het leven je dat geeft wat je nodig hebt voor jouw ontwikkeling.
  • Echte zekerheid ligt in je zelf, in je geloof in je eigen kunnen.
  • Waardeer jezelf om wie je bent en ben authentiek.
  • Gebruik je kwaliteiten en ontwikkel je talenten om jouw ambities, jouw dromen, te verwezenlijken. Het gaat dan om ambities die zijn gebaseerd op waarden zoals: delen, samenwerken, authenticiteit, onbaatzuchtigheid, saamhorigheid en eerlijkheid & rechtvaardigheid.
  • Laat zelfontplooiing jouw drijfveer zijn en volg je hart; je gevoel en je intuïtie.

De Y-Generatie is voorbeeld hoe je als mens kunt bestaan en functioneren vanuit een aantal mooie universele waarden. De X-Generatie heeft in deze een belangrijke functie. Zij hebben als het ware een meervoudige taak, namelijk de taak om de Y-Generatie te ondersteunen in hun principes, waarden, ambities en denkbeelden; hun behoeften. Daarnaast heeft de X-Generatie de taak in de spiegel te kijken en hun eigen beperkingen onder ogen te zien, met als doel om ook met vreugde en overgave te leven zoals verwoord in de boodschap van de Y-Generatie.

© 2009

mail door naar een vriendreageer naar Marcus persoonlijk

Klik hier voor alle inspiratie